Make your own free website on Tripod.com

Kalabari Bibi

Kalabari Idioms

Home
New Learners
Study List
Latest Entries
Historical Entries
Arithmetics
Please Write!

ama bio na kuroma bio na toluma wrar’

 

ama bebe buru, ngẹrịbburu pakịrị

 

alaga okuru nwaị tẹẹ

 

agu isi, Or' owi baka kụma In In kẹ O kịra sịn duko O p’rị ba"

 

apana la tẹ ye, sịbị la tẹẹ.

 

akwa kịrị pọkọ fie tẹẹ

 

alabọ okolo pọkụ sịkị yaa

 

alabduka mẹnjị bbbị pulo pulo.

 

bịlar’ bọ si piri nimi yaa

 

bọkọ gbaịn bọ, beri gbaịn yaa

 

ẹdẹlẹ O bẹẹm, fụrụ O nini laa ogbo O kẹ inguma bịya"

 

ẹdẹlẹ O bẹẹm O tụbọ obiar' bbe fịịm bbẹ, fiye bo tẹẹ; O pịkị dumo bbẹ, Tamụnọ mịẹtẹ"

 

I nimia ye I bbẹ omongibọ"

 

ịkakị nẹngịma ye bụọ sụn

 

I sọ tẹ bịaa ye, I fọị sọ bịa bịya

 

In ejimina bar’ anga, anana tọrụ bẹlẹ waa.

 

I ama ibi, A kụnụ

 

Ibo sọ fị, pẹnị sọ fị

 

jụmọ la ye, akawaị

 

kịkọ anị papa lọkụ lọkụar’, pẹlẹ bịya

 

minji sịẹ sịẹ anga anịẹ anị sịẹ barịye

 

na din ya bọ, duko din bịya

 

nama keni keni b’ra ke nama keni

 

ngẹrị mẹnjị anịe ododo ba yee

 

ngẹrịbọ yanawa tomi kẹ ọmụ mu mua

 

okolo bọkọ ọpụmbụ ba, sịbị ngbụlụba da

 

okolo ndo trẹmẹ bịye

 

ọsịsa, Or' oyi ma alagba finji ọlọ sọ, Or' ine  ọbọkọ na sịẹ bịya.

 

ọrụ enene

 

ọgọ pulo kiri la la waa

 

ọgbọkọ suku simebọ, ogbọkọ ibi ẹrị yaa

 

Obiri O bẹẹm, O go furo dbatẹ bo duka mẹnjịar’ ye anịẹ, ịmbo osun waa bbẹ, ịmbo bịyẹ ba

 

si kumbu warị bụrọmar’

 

sịrị O bẹẹm Or' ekire tẹ mangị O sọma bo nama goye goye anịẹ O tụbọ; mangị so nama goye goye anịẹ O na fịyawa b

 

sii barị tụbdẹkị bara bo waa

 

Tụbọ dogibọ, biongbọ dogi yaa"

 

 

Home 

Historical Entries  

Kalabari Historical Highlights  

Kalabari Kings  

 

KB